VI TILLHANDAHÅLLER

Biooljor
MFA (mixed fatty acid)

Restprodukter från livsmedelsproduktion och biodieseltillverkning

PRODUKTERNA

Bio-10

Vegoil arbetar uteslutande med produkter som uppfyller de kriterier som ska vara uppfyllda för att betraktas som ett hållbart flytande biobränsle.

Bio25

Den oljan vi använder är vegetabilisk och tillverkas av restprodukter från livsmedelsproduktion. Dessa restprodukter lämpar sig väl för förbränningsändamål men har inte tillräckligt hög kvalitet för att användas som livsmedel. Oljorna har sitt ursprung från bland annat raps, soja, majs och solros.

Bio25LAK

Från och med den 1 aug 2010 finns en lag om hållbarhet för biodrivmedel och flytande biobränslen. För att bränslen ska betraktas som hållbara ska det i hela produktionskedjan, från råvaruproduktion till slutanvändning, kunna styrkas att hållbarheten är uppfylld. För att säkerställa detta ska företagen ha ett kontrollsystem.

Lagen som har sitt ursprung i EU:s direktiv om främjande av energi från förnybara energikällor, riktar sig till leverantörer och användare av biodrivmedel och flytande biobränslen.

Tre viktiga kriterier

Nedanstående tre kriterier måste vara uppfyllda för att oljan ska betraktas som ett hållbart flytande biobränsle.

Mindre utsläpp

Minst 50 % lägre växthusgasutsläpp i förhållande till fossilt bränsle

Återanvänd

Måste vara en restprodukt från en tidigare produktion

Naturligt innehåll

Får endast innehålla vegetabiliska eller animaliska restprodukter

Inbesparingen i CO2 och växthusgaser vid användning av våra produkter med KNR 3823 1990  är 90-97 % beroende på var i landet användningen sker.

Rulla till toppen